Znate li šta učite u namazu?

Ramazan
Znate li šta učite u namazu?
Najbolji način da čovjek postigne skrušenost u namazu jeste da razumije i razmišlja o onome što uči na namazu.

Najbolji način da čovjek postigne skrušenost u namazu jeste da razumije i razmišlja o onome što uči na namazu.

U nastavku pročitajte prevod na bosanski onog što se uči na namazu.

Učenje prije Fatihe - uči se dova kod nas poznata kao Subhaneke, a njen prevod glasi: Neka si slavljen, moj Bože i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostižna je Tvoja veličina i osim Tebe drugog boga nema.

Nakon toga se prouči “Euzubil-lahi minessejtanir-radzim” što u prevodu znači: Utječem se Allahu od prokletog šejtana i potom “Bismillahir-Rahmannir-Rahim” što znači: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Fatiha - Fatiha se uči na svakom namazu i rekatu, a prevod Fatihe je sljedeći:

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali
8. niti onih koji su zalutali!

Učenje nakon sure Fatihe - prouče se najmanje tri ajeta iz Kur'ana. Npr. sura Ihlas

"QUL HU ALLAHU EHAD ALLAHU SAMED LEM JELID VE LEM JULED VE LEM JEKUL LEHU KUFUVEN EHAD", čiji prevod glasi: Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!

Ruku (pregibanje u namazu) - osoba koja obavlja namaz treba reći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći) te zatim se sagnuti na “ruku” tako da je gornji dio tijela (od glave do bokova) pod pravim uglom u odnosu na ostali dio tijela. Šake trebaju biti na koljenima sa razdvojenom prstima. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju “ruku” i zatim se tri puta izgovara: “Subhane Rabbijel-azim”, a prevodi se: Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar.

Nakon obavljenog “ruku” polako se uspravi tijelo izgovarajući: “Semiallahu limen hamideh, Rabbena ve lekel-hamd” što znači: Čuje Allah onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi hvala.

Sedžda - nakon završenog Kijama ide se na prvu sedždu izgovarajući: “Allahu ekber“(Allah je Najveći). Kad se padne na sedždu osam dijelova tijela treba dodirnuti tlo: čelo sa vrhom nosa, obje ruke, oba koljena i donja površina nožnih prstiju obje noge. U ovom polozaju se izgovara tri puta: “Subhane Rabbijel-ea´la” i to znači: Neka si slavljen, moj najviši Gospodaru.

Nakon što se učini jedna sedžda sabrano i mirno, onaj koji obavlja namaz treba podići glavu sa sedžde izgovarajući “Allahu ekber“ (Allah je Najveći) , savijajući lijevu nogu i sjedajući na nju sa osloncem na desnu nogu ciji su prsti okrenuti u pravcu Kible, a dlanovi trebaju biti na butinama i koljenima.

Onda se ide na drugu sedždu i pri spuštanju glave na tlo izgovara se “Allahu ekber” (Allah je Najveći) i opet se tri puta ponovi: “Subhane Rabbijel-ea´la” (Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru).

Tešehhud (sjedenje u namazu) - nakon đto se obavi zadnja sedžda drugog rekata, treba podići glavu govoreći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći). Zatim se sjedne kao sto se sjedilo između dvije sedžde. U ovom položaju treba učiti:

"Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es-selamu alejna ve ala ibadillahis- salihin. Ešhedu en la ilahe illallahu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhnu ve rasuluhu."

Prevod glasi: Veličanje pripada samo Allahu, kao i moji namazi, moje dove i dobra djela. Neka je Allahov mir na tebe, o Allahov Vjerovjesniče, Njegova milost i Njegov blagoslov. Neka je mir na nas i na sve iskrene Allahove robove. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.

Nakon Tešehhuda treba proučiti Salavat:

“Allahumme, salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid”

Allahu moj, smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovo potomstvo. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit.

Prije predaje selama možemo proučiti narednu dovu:

"Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-nar. Rabbena gfirli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab."

Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na drugom svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu.

Nakon proučenog Salvata i dovi namaz se završava izgovarajući: “Esselamu alejkum ve rahmetullah” čiji je prevod: Neka je na vas spas Božiji i milost Božija, okrenuvši glavu prvo na desnu stranu i potom se isto ponavlja okrečući glavu na lijevu stranu.

Ne propustite