Vjerovjesnik koji je umro prije vremena Muhammeda, a. s., a ukopan poslije njega

Ramazan
Vjerovjesnik koji je umro prije vremena Muhammeda, a. s., a ukopan poslije njega
On je bio jedan od vjerovjesnika koji su poslati Benu Israilu (izraelćanima).

Danijal je hebrejsko ime, a znači “Allah je odredio”. On je bio jedan od vjerovjesnika koji su poslati Benu Israilu (izraelćanima). 

Nije poznato tačno vrijeme kada je poslat istima, ali sigurno je da je bio u periodu između Davuda, a. s., i  Zekerijjaha, a. s. Poznato je da je u njegovom peridu bio Nabukonadosor, koji je srušio Bejtul Makdis (Jeruzalem), pobio mnogo Israelćana i zarobio Danijala, a. s.

Bilježi se od Ibn Ebi Dunja da je Buhtanasar (Nabukonadosor), kada je zarobio Danijala, stavio ga u bunar zajedno s dva lava, međutim oni mu nisu naudili. 

Poznato je da je pronađeno u doba Omer ibnul Hataba tijelo od Danijala, a. s., kada su ashabi bili u bici na Tustoru u Perziji. Konsultovali su se sa Omerom, r. a., šta da urade sa njegovim tijelom, pa je Omer naredio da ga ukopaju i sakriju njegov kabur, kako kasnije ljudi ne bi mogli da učine širk obožavajući njegov kabur.

Ne propustite