Prihvaćena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2023-2030.

Bosna i Hercegovina
Prihvaćena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2023-2030.
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

Kako je navedeno u pregledu ovog dokumenta, Strategija zapošljavanja je ambiciozna i akcijski orijentisana platforma koja postavlja glavne reforme i mjere koje će se provoditi u Federaciji BiH u području zapošljavanja u periodu 2023- 2030. godina.

Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da važnost ovog dokumenta za Federaciju BiH.

“Zašto nam je važna Strategija zapošljavanja? Zato što je ova strategija ključni, temeljni dokument na kojem će se temeljiti programi i politike zapošljavanja u Federaciji za sljedećih sedam godina. Kroz ovu strategiju nastojat ćemo ispuniti četiri uža strateška cilja kojima je krajnji ishod povećanje lične zapošljivosti. Putem dodatne profesionalne edukacije i prekvalifikacije nastojat ćemo uskladiti znanja i potrebne vještine sa zahtjevima tržišta rada kako bi svi imali priliku tražiti posao ovdje, a ne preko granice, čak i kad su obrazovanjem osposobljeni za jedan posao, a na tržištu izražene potrebe za drugim zanimanjima”, rekao je Delić.

Brzim programima prekvalifikacije predviđenim kroz programe i mjere aktivnih politika zapošljavanja, dodaje Delić, nastojat ćemo prevazići taj jaz između ponude i potražnje na tržištu rada.

“Jedan od važnih ciljeva ove strategije je i omogućiti uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada. Ovdje je jako važno spomenuti da smo mi već, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada pokrenuli aktivnosti na provođenju Garancije za mlade, novog modela zapošljavanja za tzv. NEET generaciju – mlade do 30 godina koji nemaju zaposlenje, a i nisu više u sistemu obrazovanja. Sa UN WOMEN radimo na realizaciji preporuka Osnovne studije za ekonomiju brige koja prepoznaje visoku neaktivnost žena na tržištu rada i to zbog obaveza koje spadaju u kategoriju poslova brige, odnosno neplaćenih poslova u porodici i domaćinstvu.

“Ova strategija upravo nam daje polazište za provođenje programa aktivnih mjera zapošljavanja tih kategorija u društvu i to putem programa i politika koje ćemo zasnivati na Strategiji. To će doprinijeti većoj zapošljivosti i ujedno smanjenju siromaštva, odlaska mladih i, nadamo se, dugoročno oporavku društva”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Proces pripreme Strategije zapošljavanja odvijao se kroz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nadležnih institucija u sferi politike zapošljavanja. Horizontalna koordinacija i usklađivanje se odnosi na koordinaciju odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje Strategije zapošljavanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH (2021-2027) i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

Također, Strategija zapošljavanja je izrađena i u skladu s glavnim međunarodnim dokumentima koji su relevantni za Federaciju u području politike zapošljavanja. Izrada Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030) predviđena je i Programom rada Vlade FBiH s ciljem unaprjeđenja oblasti zapošljavanja u Federaciji. Kako je obrazloženo, dokument se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu govori se o situaciji na tržištu rada u FBiH, u drugom dijelu se razrađuju utvrđene opcije politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, a u trećem dijelu govori se o operativnim aspektima koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

Opći cilj dokumenta je promovirati mogućnost dostojanstvenog rada za sve koji žive u FBiH. Vizija u osnovi ovog cilja je inkluzivno tržište Federacije BiH koje svima daje priliku da realizuju svoj potencijal i povećaju životni standard. Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030).

Ne propustite